domingo, 24 de agosto de 2014

Tillandsia funckiana.     Poques espècies de Tillandsia son tan boniques com la Tillandsia funckiana. Originària de Venezuela, podrem imaginar que no és una espècie molt rústica en quan a requeriments d'humitat i temperatura i efectivament així ho és. Malgrat aquestes dificultats, paga la pena tractar de cultivar-la per la seva bellesa.

     Pocas especies de Tillandsia son tan hermosas como la Tillandsia funckiana.
Originaria de Venezuela, podremos imaginar que no és una especie muy rustica en cuanto a sus requerimientos de humedad y temperatura y efectivamente así es. A pesar de unas ciertas dificultades, vale la pena tratar de cultivarla por su belleza.
 
     Apareix citada a la zona nord de Venezuela entre els 400 i els 1750m on creix a zones exposades principalment sobre roques on pot arribar a formar mates de bon tamany i on la pluja és relativament frequent i la temperatura elevada gairebé tot l'any. 

    No n'hi ha gaire més informació a la xarxa sobre els seus requeriments i adaptacions a l'hàbitat, així com ninguna imatge sobre plantes en estat salvatge,  però els que han aconseguit bons resultats en el cultiu, saben que necessita d'un assecat ràpid al mateix temps que una humitat elevada i temperatures moderades a l'hivern, en definitiva son unes condicions que hi ha que procurar-se artificialment a la costa mediterrània, ja que la humitat mitjana d'un 60% que aquí funciona bastant be per quasi totes les plantes no es suficient en aquest cas i decauen ràpidament.

     Aparece citada a la zona norte de Venezuela, entre los 400 y los 1750m donde crece en zonas expuestas principalmente sobre rocas, donde puede llegar a formar matas de buen tamaño y donde la lluvia es relativamente frecuente y las temperaturas elevadas casi todo el año.

     No hay mucha mas información en la red sobre sus costumbres y adaptaciones al hábitat, así como ninguna imagen sobre plantas en estado salvaje, pero los que han conseguido buenos resultados en el cultivo, saben que necesita un secado rápido al mismo tiempo que una humedad ambiental elevada y temperaturas moderadas en invierno, en definitiva son unas condiciones que hay que procurar artificialmente en la costa mediterranea, ya que la humedad media de un 60%, que aquí funciona bastante bien para muchas de las Tillandsias no es suficiente en mi caso y decaen rápidamente.

     Tot això jo no ho sabia quan em vaig quedar prendat del seu aspecte i la seva forma.
   Al principi de tindre-les i després d'observar que les plantes no evolucionaven be després de l'adquisició i després d'haver-ne perdut alguna sense remei i amb bastant sensació d'impotència, vaig tractar d'ubicar-les envoltades d'altres plantes, com faig de vegades amb la Tillandsia tenuifolia, heteromorpha i altres de fulles primes i delicades amb bons resultats i també em vaig adonar que no suportava la presència d'humitat directa al seu cos per gaire temps i que les situacions amagades i fosques no li anaven be.

    Todo esto yo no lo sabia cuando me quede prendado de su aspecto y su forma.
    Al principio de tenerlas y tras observar que las plantas no evolucionaban adecuadamente después de su adquisición y después de haber perdido algunas sin remedio y con una gran sensación de impotencia, traté de situarlas entre otras plantas, como hago a veces con la Tillandsia tenuifolia, heteromorpha y otras de hojas finas y delicadas con buenos resultados y también me di cuenta que no soportaba la presencia de humedad directa sobre su cuerpo por mucho tiempo y que las situaciones ocultas y con poca luz no le iban bien.


No és fàcil trobar-se aquesta planta ben cultivada i amb alguns consells externs sobre la ubicació, per part d'experts cultivadors, vaig deduïr que en aquest cas la presència d'aire en moviment al seu voltant és un factor de vital importància, ja que la frequència de regs en el meu cas i en plé estiu pot arrivar a ser elevada si vull conservar el seu aspecte.  Amb un bon grau d'insolació, he comprovat que es favoreix bastant el seu creixement armònic i sà. En previsió de que a l'hivern l'haurem de protegir del fred i canviar-la de lloc,convé que estigui quan més sana millor, tractant-se d'una delicatessen com aquesta.

No es facil encontrar esta planta bien cultivada  y con algunos consejos por parte de expertos cultivadores, deduje que en este caso la presencia de aire en movimiento a su alrededor es un factor de importancia vital, ya que la frecuencia de los riegos en mi caso y en pleno verano puede llegar a ser elevada para conservar un buen aspecto. Con un buen grado de insolación, he comprobado que se favorece un crecimiento mas armónico y sano. En previsión de que en invierno habrtemos de protegerla del frio y cambiarla de lugar, conviene que esté cuanto mas sana mejor, tratandose de una delicatessen como esta. 
una de les característiques, comuns a altres Tillandsies és la coloració apical quan s'acosta el moment de la floració. Les fulles prenen en molt poc de temps tons vermells i la flor es succeeix quasi sense adonar-nos. La formació de la flor és espectacular pel seu tamany una mica desproporcionat a la planta i la forma de bec roig abans d'obrir-se, que ens recorda més un ocell que una planta, mirada amb una mica d'imaginació.

Una de las características, comunes a otras Tillandsias, es la coloración apical cuando se acerca el momento de la floración. Las hojas toman un color rojizo y la flor se sucede casi sin darnos cuenta. La formación de la flor es espectacular por su tamaño un tanto desproporcionado a la planta y la forma de pico rojo antes de abrirse, que nos recuerda mas un pajaro que una planta, mirado con una cierta imaginación.     Crec que és interessant començar amb una planta que ja tingui un tamany mitjà, l'adaptació de Tillandsies fràgils, que han de buscar el seu lloc, presuposa que hi hauran errors inicials i un dels punts essencials al cultiu de Tillandsies es que necessiten temps abans de mostrar-nos el que son.

     Creo que es interesante comenzar con una planta que ya tenga un tamaño mediano, la adaptación de Tillandsias frágiles, que han de encontrar su sitio, presupone que habrá algunos errores iniciales y uno de los puntos esenciales en el cultivo de las Tillandsias es que necesitan su tiempo para mostrarnos lo que son.

    


  Si aconseguim que cresqui amb nosaltres molt de temps, es convertirà en una autèntica joia, una vegada es compren realment que es el que vol ens ho torna en bellesa, ja que floreix abundantment i la seva forma com a planta simplement suspesa d'un fil ferro sense més decoració és absolutament espectacular.

  Si conseguimos que crezca con nosotros mucho tiempo, se convertirá en una auténtica joya, una vez comprendido lo que necesita, nos lo devuelve en belleza, ya que florece abundantemente y su forma como planta simplemente suspendida de un alambre sin mas decoración es absolutamente espectacular.

sábado, 23 de agosto de 2014

Sempervivum tectorum, formes i llocs. (Andorra) / Sempervivum tectorum formas y lugares. (Andorra)

     Aquest estiu han tornat a prendre protagonisme al Jardí del Drach les Sempervivum "salvatges", després de més de deu anys que vaig decidir deixar de cultivar-les i de col.leccionar-les i  vaig pensar crec que encertadament, que la naturalesa estrictament lliure és el seu jardí i també el meu i el de tots.

      Este verano, han vuelto a tomar protagonismo en el Jardí del Drach las Sempervivum "salvajes", después de mas de 10 años en que decidí dejar de cultivarlas y coleccionarlas y pensé, creo que acertadamente, que la naturaleza estrictamente libre es su jardín, el mio y el de todos.      Tinc una especial aficció per la variació morfològica natural en les plantes, des de dos punts de vista principals, el ventall de variació que es produeix a una planta individual, quan les seves condicions de vida i de cultiu canvien i que son les eines amb les quals un individu tracta d'adaptar-se i sobreviure de la millor manera possible, el màxim temps possible i per altra banda, la sel.lecció natural que fa que dintre d'una gran població de l'espècie, unes formes predominen sobre altres i a poc a poc ocupen els seus llocs de preferència i així determinen els colors, les olors i les formes  d'un paisatge i el converteixen en una entitat dinàmica, com així ho és.

     Tengo un especial interés en la variación morfológica que se produce en las plantas, desde dos puntos de vista principales, por una parte el abanico de variación que se produce en una planta individual, cuando sus condiciones de cultivo y de vida cambian y que son las herramientas con que cuenta un individuo para adaptarse y sobrevivir de la manera mejor posible, el mayor tiempo posible y por otro lado, la variación natural que se da en una gran población de una especie determinada en el que unas formas predominan sobre otras y poco a poco acaban ocupando los lugares de preferencia y determinan los colores, los olores y las formas de un paisaje y lo convierten en un ente dinámico, como en efecto lo es.     L'espècie de Sempervivum que més habitualment podem trobar als nostres jardins i de fet i de molt lluny la més coneguda és la Sempervivum tectorum.
     No moltes persones coneixen que aquestes plantes formen part de la nostra flora local i curiosament gairebé la totalitat de les plantes cultivades,(exceptuant les cultivades per col.leccionistes o aficcionats més avançats, es clar) no pertanyen a les varietats que viuen a les nostres muntanyes i es per què molt poques Sempervivum d'orígen natural poden viure sense cap assistència fora dels seus hàbitats muntanyencs, per altra banda tan específics i exigents i convertir-se en plantes domèstiques.

     La especie de sempervivum que mas habitualmente podemos encontrar en nuestros jardines y dehecho y con diferencia la mas conocida es la Sempervivum tectorum.
     No muchas personas conocen que estas plantas forman parte de nuestra flora local y curiosamente  casi la totalidad de las plantas cultivadas (exceptuando las cultivadas por coleccionistas o aficionados avanzados) no pertenecen a las variedades que viven en nuestras montañas y es porque muy pocas Sempervivum de orígen natural pueden vivir sin asistencia fuera de las zonas montañosas, por otra parte tan exigentes y duras y convertirse en plantas domésticas.


Sempervivum tectorum, es troba distribuïda per gairebé la totalitat de la Cordillera Pirenaica i  fins i tot les seves poblacións naturals ocupen el massís del Montseny a les Serres prelitorals catalanes, que son el límit Sud-Oest de la seva ampla distribució. La nostra Sempervivum pirenaica, pertany a la subespècie Boutignyanum. La que podem trobar a altituts  molt moderades al plé centre dels Pirineus.

Sempervivum tectorum se distribuye por casi la totálidad de la Cordillera pirenaica incluso su distribución natural llega a las Sierras prelitorales catalanas, en el macizo del Montseny, que es el límite Sud-Oeste de su amplia area de distribución. Nuestra Sempervivum pirenaica pertenece a la subespecie Boutignyanum, la que podemos encontrar a altitudes mas moderadas en el centro de los Pirineos.


     Els que hem pogut recorrer diferents àrees pirenaiques, sobre tot a Catalunya ens adonem de seguida, que el mediterrani i tota la seva influència, marca diferències als paisatges i la vegetació que podem trobar i les Valls d'Andorra per a les Sempervivum tectorum son aquest punt on el Mare Nostrum deixa anar poc a poc el seu calor i la seva llum. 
      En aquest cas hem recorregut alguns indrets geogràficament oposats d'aquest petit país i heus aquí una petita mostra del que hem trobat. 
     Com és habitual a la muntanya, els petits rèptils, potser per què els hi costa més arribar a la seva temperatura de funcionament, es mostren amables amb les càmeres fotogràfiques, permetent-nos obtindre imatges com aquesta a pocs centímetres. En aquest cas una Sargantana ibèrica (podarcis hispanicus) escalfant-se sobre les pedres planes de pissarra exposades al sol.

     Los que hemos podido recorrer diferentes areas de los Pirineos, sobre todo en Catalunya, nos damos cuenta en seguida que el mediterraneo y toda su influencia, marca las diferencias entre la vegetación y los paisajes que podemos encontrar y los valles de Andorra son para la Sempervivum tectorum ese punto donde el Mare Nostrum deja ir poco a poco su calor y su luz.
      En este caso hemos visitado algunos lugares geogràficamente opuestos de este pequeño país y aquí una muestra de lo que hemos encontrado.
      Como es habitual a la montaña, los pequeños reptiles, quizas porque les cuesta alcanzar la temperatura de funcionamiento, se muestran amables con las camaras fotográficas, permitiendonos obtener imágenes como esta a escasos centimetros. En este caso una lagartija ibérica (Podarcis hispanica), calentandose sobre las piedras planas de pizarra expuestas al sol.
       

     Els paisatges d'altitut de les Valls d'Andorra, no son una excepció en quan a la bellesa, amb els seus llacs d'alta muntanya ubicats a la capçalera d'antics glaciars, on sempre queden petites taques de neu i la seva forma típica en U, que va produïr el pas de grans llengues de gel, fa uns quants milers d'anys. 
     No havia trepitjat aquestes terres amb tanta frequència com altres i em va sorprendre la semblança de les tectorum amb el morfotipus més habitual del Pirineu Central, que viu  per exemple a la vall d'Aran i de les que vaig parlar a l'anterior entrada.

     Los paisajes de altitud de los Valles de Andorra, no son una excepción en cuanto a su belleza, con sus lagos de montaña ubicados en las cabeceras de antiguos glaciares, donde siempre perviven algunas manchas de nieve y con su forma típica en U, producida por el paso de grandes rios de hielo hace unos cuantos miles de años.
     No habia recorrido estas tierras con tanta frecuencia como otras y me sorprendió la semejanza de las Sempervivum tectorum con el morfotipo mas habitual del Pirineo Central y que se encuentra por ejemplo en el Valle de Arán y de las que hable en la anterior entrada.     Aquestes tectorum, morfològicament son plantes grans i no vaig a dir que no son suculentes, però com que ocupen zones on la manca d'humitat és un problema desconegut, aquest caràcter no està especialment definit i on el sol directe no els fa tindre els colors contrastats i les taques apicals característiques de l'espècie, es troben intuides o totalment absents a la immensa majoria dels exemplars trobats.

     Estas tectorum, son plantas grandes y no puedo decir que no sean suculentas, pero como ocupan zonas donde la falta de humedad es un problema desconocido, este carácter no está especialmente definido y donde el sol directo no las hace tomar un color mas contrastado y la coloración apical típica de esta especie, se encuentra ausente o ligeramente intuida en la gran mayoria de los ejemplares.


      El més curiós és que aquestes característiques es mantenen en cultiu i es per que son fruit d'una llarga i lenta sel.lecció natural.

     Lo mas curioso es que estas características se mantienen en cultivo y es por que son fruto de una larga y lenta selección natural.


      A l'altra banda del país i a les vessants de les muntanyes que encaren el sud, el panorama és totalment diferent i boscos d'alzines antigues ocupen les zones més baixes.

     A la otra punta del país y en las vertientes que dan al sur, el panorama és totalmente diferente y bosques de encinas antiguas ocupan las zonas mas bajas.      La presència de mineral de ferro es troba impregnant les roques del paisatge, on de nou el Sedum dasiphyllum apareix com un personatge permanent.
       La presencia de mineral de hierro impregna las rocas del paisaje, donde de nuevo el pequeño Sedumn dasiphylum aparece como personaje permanente.


Així com els cultius tradicionals de Tabac que amb frequència ens fan tindre la sensació d'estar a altres llocs del mon i no al mig d'els Pirineus.

   Así como los cultivos tradicionales de tabaco, que con frecuencia nos trasladan mentalmente a otros lugares y no en medio de los Pirineos.


     El raïm de pastor (sedum sediforme), tan familiar per a mi a les terres del sudi, esquitxa aquí les pedres d'una manera curiosament abundant.

     El Sedum sediforme, tan familiar para mi en las tierras del sur, salpica aqui las piedras de una manera curiosamente abundante.I com no les Sempervivum tectorum pirenaiques que més m'agraden, amb els seus colors ben marcats i com podem veure, ben diferents dels seus parents de més a l'Oest.

Y como no las Sempervivum tectorum pirenaicas, que mas me gustan, con sus colores bien marcados y como podemos ver, muy diferentes de sus parientes de mas al oeste.

 

Aquest  aspecte i aquesta suculència ben marcada, em recorda les poblacions de Sempervivum tectorum del Pirineu de Girona, que troben a Andorra el seu límit occidental de distribució. Es clar que les fronteres a la naturalesa estan més justificades i a la vegada son més permeables que no pas les nostres fronteres polítiques.

Este aspecto y esta suculencia bien marcada, me recuerda a las poblaciones del Pirineo de Girona, que encuentran esn Andorra su límite occidental de distribución. Claro está que las fronteras en la naturaleza estan mas justificadas y a la vez son mas permeables que nuestras fronteras políticas.


 I aquí deixem les muntanyes, després d'haver dedicat una mica d'atenció a aquestes plantes, per a adonar-nos una vegada més que les peces de la vida, aparentment immòbils, es troben també com nosaltres en constant moviment i que tot és una questió de velocitat.

Y dejamos las montañas despues de haber dedicado un poco de atención a estas plantas y darnos cuenta una vez mas que las piezas de la vida, se encuentran en constante movimiento y que todo es una cuestión de velocidad

miércoles, 6 de agosto de 2014

Una de Sempervivum (Vall d'Aràn)


Embassament de la Restanca.  
A voltes el jardí del Drach, viatja allà on viuen les plantes que estima i que no ha sigut capaç de mantindre en captivitat sense que perdin una part important de la seva bellesa. Es aquesta la història de tantes coses i m'agrada i no puc evitar establir tota mena de paral.lelismes entre la naturalesa i la nostra vida, les nostres vides.

A veces El Jardí del Drach, viaja allí donde viven las plantas que ama y que no ha sido capaz de mantener en cautividad sin que pierdan una parte importante de su belleza. es esta la historia de tantas cosas y me gusta y no puedo evitar establecer toda clase de paralelismos entre la naturaleza y nuestra vida, nuestras vidas.

Es aquesta la meva història amb els Sempervivum. Ja fa molts anys, el meu jardí dinàmic estava ple de centenars d'exemplars d'aquest important gènere. Al principi com a bon col.leccionista ho volia tot. Volia tindre totes les sempervivum que existien classificades, des de la més occidental de les muntanyes ibèriques i nord africanes a les que poblaven les muntanyes d'Armenia. La primera vegada que vaig veure una Sempervivum en llibertat, va ser aquí, a la Vall d'Aran i així va començar la meva història d'Amor amb aquestes plantetes que tenen la sana costum de poder viure únicament allà on els paisatges tenen una bellesa extrema. Sovint quan ú troba en llibertat allò que li agrada, voldria conservar-ho a prop, coneixer-ho de prop. I així ni més ni menys va començar la meva publicació a la web, inicialment molt vinculada a les Sempervivum ja que fins i tot el seu nom era El Drach i el Matafoc, nom per el qual es coneixen en català els Sempervivum. Des d'aquell moment, vaig recòrrer totes les muntanyes ibèriques que vaig poder, tractant de coneixer i aprendre d'aquestes plantes i de conservar una petita mostra de la seva diversitat al meu jardí. Així va ser un meravellos temps d'excursions i viatges a llocs on probablement no tornaré i d'on conservo un bon grapat de records i d'experiències. 

Es esta mi historia con las Sempervivum. Ya hace muchos años, mi jardin dinámico estaba lleno de centenares de ejemplares de este importante genero. Al principio como buen coleccionista lo queria todo. Quería tener todas las especies que existian clasificadas, de todas las procedencias, desde la mas occidental de las montañas ibéricas y norte africanas a las que pueblan las montañas de Armenia.. La primera vez que observé una Sempervivum en libertad, fué aquí en el Valle de Arán y sí comenzó mi historia de amor con estas plantas que tienen la sana costumbre de  poder vivir únicamente allí donde los paisajes tienen una belleza extrema. A menudo cuando uno encuentra en libertad aquello que le gusta, querria conservarlo cerca, conocerlo de cerca. Y así ni mas ni menos empezó mi publicación en la web, inicialmente muy vinculada a las Sempervivum ya que incluso su nombre era Drach i el matafoc, nombre por el que se conoce en catalan a estas plantas. Desde aquel momento, recorrí todas las montañas ibéricas que pude, tratando de conocer y aprender de ellas y de conservar pequeñas muestras de su diversidad en mi jardín. así fué un tiempo maravilloso de excursiones y viajes a lugares donde probablemente no volveré y de donde conservo infinidad de recuerdos y experiencias.
Estany de Colomers.

La Vall d'Aran (Val d'Aran en Aranès), és un lloc especial, tant per la seva geografia, com per la seva història, per la seva llengua, pel seu aïllament natural, però a mi el que més m'interessa és que té els paisatges més bonics que he viscut. Aquestes plantes diria que son extremadament abundants aquí com a tots els Pirineus i a poc que ens hi fixem a les roques que la natura deixa pel nostre cami, les trobarem enganxades de qualsevol esquerda, sobre les pedres, al voltant dels llacs de muntanya.

   Son tres les espècies que viuen a la Vall d'Aran, a més hi ha que afegir alguns híbrids que produeix la eventual promiscuïtat interespecífica.

El Valle de Arán (Val d'Aran en aranés), es un lugar especial, tanto por su geografía, como por su historia, por su lengua propia, por su aislamiento natural, pero a mi lo que mas me interesa es que tiene los paisajes mas hermosos que he vivido. estas plantas diría que son extremadamente abundantes aquí como en todos los Pirineos y a poco que nos fijemos en las rocas que la naturaleza deja a nuestro paso, las encontraremos insertadas en cualquier grieta, sobre las rocas, alrededor de los lagos de montaña.

Son tres las especies que viven en el Valle de Arán, ademas hay que añadir algunos híbridos que produce la eventual promiscuidad interespecífica.
    

El mes de juliol porta les flors a les Sempervivum montanum, que viuen a les zones més altes dels Pirineus. Aquestes plantes, d'aspecte vellutós, creixen a la naturalesa com a plantes molt compactes, en condicions molt dures, en canvi al nivell del mar, perden molt del seu encant i les seves rosetes creixen al final de llargs estolons.

El mes de julio, trae las flores a las Sempervivum montanum, que viven en las zonas mas altas de los Pirineos. Estas plantas de aspecto aterciopelado, crecen de forma muy compacta en la naturaleza, en muy duras condiciones , en cambio al nivel del mar, pierden gran parte de su encanto y sus rosetas crecen al final de largos estolones.Quan estan florides son molt fàcils de veure sobre les roques amb les seves flors color vi?. 

Cuando estan en flor, son muy faciles de localizar sobre las rocas con sus flores color vino?.


De vegades, no gaire que jo hagi vist directament, apareix alguna Sempervivum tectorum a prop de les colònies de Sempervivum montanum .

A veces, no muchas que yo haya visto directamente, aparece alguna Sempervivum tectorum cerca de las colonias de Sempervivum montanum.
i alguns exemplars que podrien ser sempervivum(X)schooti, un híbrid natural entre S.tectorum i S.montanum.

Y algunos ejemplares que podrian ser Sempervivum(X)schooti, un híbrido natural entre S.tectorum y S.montanum. A les zones més ombrívoles el mes de Juliol encara queda bastant neu.

En las zonas mas umbrías, el mes de julio queda bastante nieve.


i alguns recons que no calen moltes paraules per explicar-los

Y algunos rincones que no necesitan muchas palabras para explicarlos. El Sedum dasiphyllum, omnipresent a tan diferents paisatges muntanencs de la península.

El Sedum dasiphyllum, omnipresente en tan diferentes paisajes montañosos de la península.


I les maduixes salvatges que creixen a les vores dels camins i que encara no estan al seu punt.

Y las fresas salvajes que crecen junto a los caminos y que todavia no estan en su punto.no se quantes vegades he tingut que veure com creuar els rierols (sense mullar-se)cercant alguna cosa interessant que curiosament cau a l'altre costat.

no se cuantas veces he tenido que estudiar como cruzar los riachuelos (sin mojarse) buscando algo interesante que curiosamente cae al otro lado.

camí del port de calders.

La sargantana roquera. (Podarcis muralis) es fàcil de fotografiar i es deixa observar de prop sense fugir. A algunes zones exposades al sol, és molt abundant. Aquest és un mascle amb la coloració més típica.

La lagartija roquera. (podarcis muralis) es fácil de fotografiar y se deja observar de cerca sin huir. En algunas zonas expuestas al sol, es muy abundante. Este es un macho con la coloración mas típica.A l'altre costat de la Vall, es troba el Sauth deth Pix, un indret on una espectacular caiguda d'aigua és la protagonista.

Al otro lado del valle, se encuentra el Sauth deth Pish, un lugar donde un espectacular salto de agua es el protagonista.


Curiosament a aquest costat de la vall, probablement per tindre més exposició solar, trobo abundantment a la Sempervivum arachnoideum, que només apareixia molt excepcionalment a l'altre costat. 

Curiosamente en este lado del valle, probablemente por tener una mayor exposición solar, encuentro abundantemente a la Sempervivum arachnoideum, que solo aparece excepcionalmente en el otro lado.     Acompanyada per alguns exemplars de Sempervivum tectorum, que revetllen amb el seu creixement exhuberant la presència d'humitat abundant.

Acompañada por algunos ejemplares de Sempervivum tectorum, que revelan con su exhuberante crecimiento , la presencia de humedad abundante.


Tambe algunes Sempervivum(X)piliferum, l'híbrid natural entre S.tectorum i S.arachnoideum.

Tambien algunas Sempervivum(X)pilíferum, el híbrido natural entre S.tectorum y S.arachnoideum.i curiosament un únic exemplar de Sempervivum(X)barbulatum, l'híbrid natural entre S.montanum i S.arachnoideum no gens estrany a la vall d'Aran, però en aquest cas no es troba present una de les dues espècies.

Y curiosamente un único ejemplar de Sempervivum(X)barbulatum, el híbrido natural entre S.montanum y S.arachnoideum, nada extraño en el Valle de Arán, pero en este caso, sin la presencia de uno de los parentales. I per acabar aquesta escapada del Jardí, un racò al.leatori amb l'aigua omnipresent a la vall i responsable de molta d'aquesta bellesa.

 Y para terminar esta escapada del Jardín, un rincón aleatorio con el agua omnipresente en el valle y responsable de gran parte de esta belleza.
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails